Skip to main content

hondenosteopaat

Algemene Voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Osteopaat: Diana Soijo. De enige behandelaar/ verantwoordelijke voor Dé Hondenpraktijk. Niet bedoeld andere osteopaten/ behandelaars waar naartoe is doorverwezen
 • Behandeling: Osteopatisch onderzoek en/of behandeling en het verlenen van enig andere diensten met inbegrip van adviezen ten behoeve van de patiënt en of cliënt
 • Patiënt: Het voor behandeling aangeboden dier
 • Cliënt: De eigenaar/ aanbieder/vertegenwoordiger van cliënt, van de patiënt 
 • Behandelingsovereenkomst: Inspanningsovereenkomst, waarbij de cliënt om een behandeling verzoekt en de osteopaat daarmee instemt, danwel het aanbod van de osteopaat om tot behandeling over te gaan, waarbij de cliënt heeft aangegeven die aanbod te accepteren

Patiëntbehandeling

 1. Een overeenkomst tot behandeling komt tot stand en wordt rechtsgeldig zodra het verzoek om behandeling door de cliënt of diens vertegenwoordiger wordt geaccepteerd door de osteopaat, danwel het aanbod van de osteopaat wordt geaccepteerd door de cliënt, of zijn vertegenwoordiger
 2. Van acceptatie van behandeling/levering is sprake, zodra de datum en het tijdstip van de behandeling/levering bepaald zijn of het onderzoek/ de behandeling van start is gegaan
 3. Na verzoek van de cliënt voor het leveren van goederen en/of diensten, anders dan een osteopatische behandeling en de osteopaat heeft het verzoek geaccepteerd, is er sprake van een rechtsgeldige en bindende overeenkomst
 4. Indien de aanbieder niet over een schriftelijke volmacht van de eigenaar beschikt, en de eigenaar betwist de volmacht, dan is de aanbieder gehouden zijn verplichtingen jegens Dé Hondenpraktijk na te komen
 5. Alleen de osteopaat is bevoegd een verzoek te accepteren in naam van en in verantwoordelijkheid voor Dé Hondenpraktijk
 6. De osteopaat heeft te allen tijde het recht een verzoek te weigeren, danwel een dienst of goederen te leveren met vooraf bepaalde specifieke voorwaarden, indien er voor de osteopaat redenen zijn dat een behandeling geen, (te) weinig of niet het verwachtte resultaat zal geven of niet in het belang van het dier is
 7. De osteopaat is middels een behandelingsovereenkomst alleen verplicht tot het leveren van een behandeling. Niet tot het leveren van een specifieke behandeling en/of een vooraf bepaald resultaat. Bij het naar voren komen van een of meerdere contra-indicaties tijdens de anamnese/ het onderzoek zal niet of in beperkte mate tot behandeling over worden gegaan. Bij het afbreken van het onderzoek/ de behandeling is de cliënt alleen reiskostenverschuldigd. Het aanpassen van de behandeling heeft geen invloed op het behandeltarief en dit zal volledig moeten worden voldaan
 8. De osteopaat kan te allen tijde voorafgaand aan de behandeling verlangen dat de cliënt een akkoordverklaring tekent (eventueel met overlegging van diens identiteitsbewijs) voor de kosten en risico’s welke verbonden zijn aan het onderzoek/ de behandeling en de levering van diensten/ goederen
 9. De wensen van de cliënt dienen bijvoorkeur voor het maken van de afspraak, danwel voor de aanvang van de behandeling kenbaar worden gemaakt, zodat er een afweging kan worden gemaakt in de keuze van de technieken en met het inplannen van de afspraak, zodat de wensen van de aanbieder het herstel niet schaden. Het trainingsschema dient na de behandeling te worden aangepast aan de belastbaarheid van het dier
 10. Het annuleren van een afspraak dient ten minste 24 uur van te voren te geschieden, bij annulering minder dan 24 uur van te voren dient de cliënt/ diens vertegenwoordiger de volledige kosten te voldoen
 11. De behandeling geschied op een rustige locatie, waar mogelijkheden tot verwonding van osteopaat en patiënt tot een minimum beperkt zijn. Elk risico voor schade aan het dier en of de omgeving is voor de cliënt en of diens vertegenwoordiger
 12. De behandeling wordt verricht in opdracht van en voor risico en verantwoordelijkheid van de cliënt
 13. Indien de patiënt tijdens of na de behandeling overlijdt, is de cliënt te allen tijde verantwoordelijk voor het afvoeren van het stoffelijk overschot en alle kosten die daarmee gepaard gaan
 14. Bij het door de cliënt eenzijdig annuleren van de behandelingovereenkomst, blijft deze verantwoordelijk voor het voldoen van de tot dat moment gemaakte kosten, met inbegrip van, maar niet uitsluitend; de gereserveerde tijd, bestelde goederen, reiskosten
 15. Eenzijdige annulering van de behandelovereenkomst door de osteopaat kan geschieden doordat er naar de mening van de osteopaat geen behandeldoelen meer zijn/geen resultaat te verwachten is, een behandeling niet in het belang van het dier is, er een betalingsachterstand van de cliënt is, de situatie naar de mening van de osteopaat niet werkbaar meer is. De cliënt blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de tot dan toe gemaakte kosten
 16. De behandelovereenkomst en de bestelling van goederen op verzoek van de cliënt verplicht de cliënt tot het betaling van het debet, conform de tarieven van de osteopaat, inclusief gemaakte reiskosten
 17. Betaling geschied contant direct na het beëindigen van de behandeling/ levering van de goederen, of op verzoek van de cliënt met toestemming van de osteopaat via een betaalverzoek of bankoverschrijving, binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij een overschrijving worden € 3,50 administratiekosten in rekening gebracht. Bij het niet tijdig betalen zal een incassobureau contact met u opnemen, voor het voldoen van de betaling. Alle extra kosten van het incassobureau (o.a. gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten), alsook wettelijke rente, komen volledig voor rekening van de cliënt
 18. Ook indien een behandeling niet het gewenste resultaat heeft, is de cliënt gehouden de door de osteopaat gemaakte kosten/ geleverde goederen/ diensten te voldoen volgens nr. 13
 19. De osteopaat is slechts aansprakelijk en/ of er kan pas sprake zijn een wanprestatie, indien er sprake is van grove schuld en/ of opzet. Er is slechts sprake van voorgaande zaken, wanneer dit door een deskundige op het gebied van de geleden schade, schriftelijk aannemelijk is gemaakt
 20. De cliënt is gehouden direct na ontvangst van goederen en/ of direct na de behandeling de goederen/ dieren te keuren op gebreken/ onvolkomenheden. Er dient binnen een termijn van 7 dagen een mondelinge of schriftelijke ingebrekestelling kenbaar te worden gemaakt aan de osteopaat. Een schriftelijke ingebrekestelling dient binnen 10 dagen toe te komen aan de osteopaat. Bij het overschrijden van een van deze termijnen, vervalt het recht van de cliënt op aanspraak tegen de osteopaat
 21. Indien de osteopaat een klacht gegrond acht kan de osteopaat naar eigen keuze beslissen de behandeling op een juiste wijze te verrichten/ af te ronden, het gebrek weg te nemen of een juist goed te leveren, danwel het bedrag aan de cliënt te crediteren
 22. Indien de osteopaat op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn, dan is dit maximaal tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van de osteopaat uitkeert bij een voorkomend geval. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten. Omvattend, maar niet uitsluitend: gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie e.d.
 23. Indien de cliënt/ diensvertegenwoordiger/ verzorger van de patiënt de adviezen niet of niet juist opvolgt, vervalt elke aansprakelijkheid ten opzichte van Dé Hondenpraktijk
 24. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Hoe werkt bestellen en betalen op hondenpraktijk.nl

Ga naar het product van jouw keuze en vul het formulier in.  Hier wijzig je eventueel het aantal of voeg je nog een kortingscode toe. Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Stap 1 – Kies hoe je wil bestellen

Plaats jouw bestelling door het invulformulier te volgen. 

Stap 2 – Vul jouw gegevens in

Om jouw bestelling te verwerken, vragen wij om enkele persoonlijke gegevens in te vullen.

Stap 3 – Kies jouw betaalmethode

Bij hondenpraktijk.nl zijn er verschillende betaalmethodes: direct betalen met iDeal en Credit card of bancontact. Bekijk verder op deze pagina alle opties.

Bij deze stap kun je eventueel ook een kortingscode invoeren.

Stap 4 – Rond jouw bestelling af

 • Klik op de knop ‘Bestelling versturen’ om jouw bestelling te voltooien.
 • Je ontvangt zo snel mogelijk een bevestiging van jouw bestelling per e-mail.

Jouw bestelling is ontvangen!

Als je de bestelling correct hebt afgerond, ontvang je een emailbevestiging. Hier zie je een overzicht van jouw bestelling en het totaalbedrag. Jouw bestelling is nu correct bij ons binnengekomen.

Waarom hondenpraktijk.nl

 1. Klantbeoordeling: 4.8/5 
 2. Deskundigheid van een hondenosteopaat
 3. Veilig en betrouwbaar bestellen

Bestellen & betalen

Alle prijzen op de site zijn inclusief BTW. Met jouw gegevens gaan we strikt vertrouwelijk om. Betalen doe je bij ons, net als bestellen, in een beveiligde omgeving. Bovendien gelden de beveiligingsmethodes van je eigen bank.Er zijn verschillende betaalmethoden waar je voor kunt kiezen:

iDeal

Met iDeal kun je veilig online betalen. iDeal bied de mogelijkheid om gemakkelijk online via je eigen bank te betalen. Bij de betaling maak je gebruik van dezelfde hulpmiddelen als je gewend bent bij je eigen bank. Wij ontvangen de betaling direct en gaan zo snel mogelijk met jouw order aan de slag.

Bancontact

Met Bancontact kun je vertrouwd, veilig en gemakkelijk je online aankopen betalen. Je rekent af in je vertrouwde internet betaalomgeving op basis van specifieke beveiligingsmethodes van je eigen bank. Je Bancontact betaling wordt afgehandeld in een beveiligde omgeving van Mollie. Om je bestelling af te rekenen, klik je op het Bancontact logo. Vul dan je kaartgegevens in. Je gaat vervolgens naar je eigen bank. De betaling staat al klaar. Je ondertekent zoals je dat gewend bent bij internetbankieren. Het bedrag wordt direct van je rekening afgeschreven, vervolgens gaan wij zo snel mogelijk aan de slag met jouw bestelling.

Mollie

Mollie verzorgt al het betalingsverkeer van onze webshop. Mollie communiceert met de verschillende banksystemen en verwerkt de betalingen. Mollie zorgt ervoor dat wij werk maken van jouw bestelling.

Betaalbevestiging

Als wij je betaling hebben ontvangen, krijg je een email ter bevestiging. Is de betaling niet gelukt, dan krijg je om de 2 dagen een email ter herinnering dat de betaling niet gelukt is. In deze email staat een link naar de pagina met betaalopties, zodat je de betaling alsnog kunt voldoen.

Retouren

Indien je supplement ongeopend is en de verzegeling niet verbroken is kun je het product binnen 14 dagen na leveringsdatum op je adres of afleverpunt retour zenden.
De retourkosten zijn voor jezelf

Retour kun je verzenden naar :

De Hondenpraktijk Retour
Walter Pompelaantje 12
5397 EZ Lith